TO 1.1.3. (6.3.1) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – ZATVORENO

1. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1)

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 27. travnja 2018. godine, prvi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Program ruralnog razvoja 6.3.1.), temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.122.720,00 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi: 111.642,00 HRK.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je nositelji projekta koji je:

      • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
      • mikro ili malo poduzeće
      • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 17.05.2018. – 20.06.2018. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno jednog (1) dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.mdib@gmail.com .

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Odgovore pročitajte u nastavku.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

1. LAG NATJEČAJ
2. Obrazac A. Prijavni obrazac
3. Obrazac B. Poslovni plan opisni dio
4. Obrazac B. Poslovni plan tablični dio
5. Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća
6. Obrazac D. Izjava o suglasnosti ZOP
7. Obrazac E. Izjava o broju zaposlenih
8. Obrazac F. FADN-kalkulator
9. Prilog I. Natječajna dokumentacija
10. Prilog II. Popis proizvoda
11. Prilog III. Vodič za korisnike malih i srednjih poduzeća
12. Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

IZMJENE NATJEČAJA 10.10.2018.

Izmjene se odnose na povećanje ukupno raspoloživih sredstava LAG Natječaja.

DOKUMENT IZMJENE:

LAG Natječaj TO 1.1.3 – NOVO!


OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 6.3.1.

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte na poveznici.

Pitanja i odgovori

Molim Vas da pojasnite na što se točno odnosi dodatni kriterij „Projektni prijedlog doprinosi povećanju vrijednosti lokalnih proizvoda i/ili usluga, uvodi nove proizvode i usluge“. Da li se u ovome kriteriju ocjenjuje uvođenje novog proizvoda u cijeloj regiji ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu/obrtu/trgovačkom društvu?

Dodatni kriteriji – Inovativnost  „Projektni prijedlog doprinosi povećanju vrijednosti lokalnih proizvoda i/ili usluga, uvodi nove proizvode i usluge“ odnosi se prvenstveno na uvođenje novog proizvoda obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/obrta/trgovačkog društva, a može i u cijeloj regiji.

Na koji način ćemo dokazati da se aktivnosti iz poslovnog plana odnose na integriranu proizvodnju?

Dokazivanje kriterija odabira 4. „ Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na:“

Da bi korisnik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  ekološku  poljoprivrednu  proizvodnju mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Da bi korisnik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  biodinamičku  poljoprivrednu  proizvodnju mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji   koji vodi Agencija  za  plaćanja  u  poljoprivredi,  ribarstvu  i  ruralnom  razvoju  i  posjeduje  Demeter certifikat.

Da bi korisnik ostvario 7 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  integriranu  poljoprivrednu  proizvodnju mora  biti  upisani  u  Upisnik  proizvođača  u  integriranoj  proizvodnji. Bodovi po navedenom kriteriju se mogu ostvariti dostavom Zapisnika o stručnoj kontroli koju provodi  kontrolno  tijelo  ili  dostavom  Potvrde  o  sudjelovanju  u  integriranoj  poljoprivrednoj proizvodnji.

Da bi korisnik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  ekološku  poljoprivrednu  proizvodnju  mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji   koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Da bi korisnik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  biodinamičku  poljoprivrednu  proizvodnju  mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji   koji vodi Agencija  za  plaćanja  u  poljoprivredi,  ribarstvu  i  ruralnom  razvoju  i  posjeduje  Demeter certifikat.

Da bi korisnik ostvario 7 bodova po navedenom kriteriju, kod ulaganja u aktivnosti koje se odnose  na  integriranu  poljoprivrednu  proizvodnju  mora  biti  upisani  u  Upisnik  proizvođača  u  integriranoj  proizvodnji. Bodovi po navedenom kriteriju se mogu ostvariti dostavom Zapisnika o stručnoj kontroli koju provodi  kontrolno  tijelo  ili  dostavom  Potvrde  o  sudjelovanju  u  integriranoj  poljoprivrednoj proizvodnji.

Sukladno osnovnom kriteriju odabira točka 2. Aktivnosti iz poslovnog plana koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije) korisnik/prijavitelj ostvaruje 10 bodova ukoliko ispunjava navedeni kriterij. Moje pitanje je koje se aktivnosti smatraju pod „obnovljivim izvorima i/ili uštedi energije“ u ovome natječaju?

Kriterij odabira 2. „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)“

Da  bi  korisnik  ostvario  bodove  po  navedenom  kriteriju,  aktivnosti  prikazane  u  poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% a najviše 30%  aktivnosti  prikazanih  u  poslovnom  planu  moraju  se  odnositi  na  obnovljive  izvore  i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene

poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena  poljoprivrednoj  proizvodnji  i/ili  preradi  proizvoda  iz  Dodatka  I  Ugovora  o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje. Ukoliko je u poslovnom planu navedena aktivnost kupnje i/ili  ugradnje  samo  solarnog  sustava,  vrijednost  navedenog  se  uzima  za  izračun  uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na  obnovljive  izvore  i/ili  uštedu  energije“.  Ukoliko  su  u  poslovnom  planu  kao  aktivnosti navedene kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje, kupnja pumpe za  navodnjavanje  i  solarnog  sustava  za  njezino  pokretanje,  vrijednost  električnog  pastira  i solarnog  sustava  za  njegovo  napajanje  kao  i  vrijednost  pumpe  za  navodnjavanje  i  solarnog sustava  za  njezino  pokretanje  uzimaju  se  za  izračun  uvjeta  „Najmanje  10%, a  najviše  30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“.

– kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

– kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)

Pod  uštedom  energije  za  ovaj  natječaj  se  podrazumijeva  kupnja  i  po  potrebi  ugradnja isključivo  nove  poljoprivredne  mehanizacije,  strojeva  i  opreme  u  svrhu  poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Kada  je  poslovnim  planom  predviđena  aktivnost  nabava  nove  poljoprivredne  mehanizacije, strojeva  i  opreme  u  svrhu  poljoprivredne  proizvodnje  i/ili  nove  opreme  u  svrhu  prerade proizvoda iz Dodatka  I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30%  aktivnosti  prikazanih  u  poslovnom  planu,  korisnik  tada  ne  može  ostvariti  bodove  po navedenom kriteriju odabira br.2.

Ukoliko   je   u   poslovnom   planu   naznačena   kupnja   više   komada   nove   poljoprivredne mehanizacije,  strojeva  i  opreme  u  svrhu  poljoprivredne  proizvodnje  i/ili  više  komada  nove opreme  u  svrhu  prerade  proizvoda  iz  Dodatka  I  Ugovora  o  funkcioniranju  EU,  za  izračun uvjeta  „Najmanje  10%  a  najviše  30%  aktivnosti  prikazanih  u  poslovnom  planu  moraju  se odnositi  na  obnovljive  izvore  i/ili  uštedu  energije“,  uzimaju  se  vrijednosti  sve  navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Da li su retroaktivni troškovi prihvatljivi? Konkretno troškovi operativnog poslovanja (opći troškovi)?

Troškovi operativnog poslovanja i vremenski početak aktivnosti navedeni su u Natječaju za provedbu u točci 3.2 – Prihvatljivost aktivnosti (str. 12). Aktivnosti čiji je nastanak prihvatljiv i prije podnošenja prijave projekta” su: izrada projekta – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, te usluge stručnjaka”. Dakle, navedene aktivnosti pripreme projekta koje su nastale nakon 1. siječnja 2014. prihvatljive su troškovi projekta.

Da li su umirovljenici prihvatljivi prijavitelji na navedeni natječaj?

Osoba koja je u mirovini prihvatljiva je za prijavu na natječaj za TO 1.1.3. (6.3.1.), ukoliko je osoba u mirovini nositelj poljoprivrednog gospodarstva te ispunjava sve ostale uvjete propisane Natječajem i natječajnom dokumentacijom.

Da li postoji i mogućnost da Vi pomažete kod ispunjvanja obrazaca ili sve samostalno moram ispuniti?

Sukladno Sporazumu o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera, koji je LAG Međimurski doli i bregi potpisao sa APPRRR-om, i dokumentaciji za provedbu LAG Natječaja za tip operacije 1.1.3., LAG ne smije popunjavati natječajnu dokumentaciju potencijalnih prijavitelja.  Prijavitelj sve obrasce ispunjava samostalno ili taj posao povjerava stručnjacima (konzultantima). Trošak konzultanta spada u opravdane troškove, tj. prihvatljiva je aktivnost projekta u visini do najviše 3.800,00 HRK.  Za sva pitanja i dodatne informacije, vezane uz natječajnu dokumentaciju, možete se obratiti ili posjetiti ured LAG-a, zaključno do 16. svibnja 2018. godine.

10-30% za održive izvore energije - dakle, da bi se dobili maksimalni bodovi za tu stavku, maksimalni iznos kupnje je 33 492,6o kn?

Da bi korisnik ostvario maks. 10 bodova za kriterij odabira broj 2, najmanje 10% a najviše 30% (33.492,60 HRK) aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Ukoliko pak korisnik u poslovnom planu namjerava prikazati vrijednost aktivnosti, vezanu uz održive izvore energije, veću od 30%, ne ostvaruje bodove po tom kriteriju.

Da li projektom mora biti rezultat vidljiv rast ekonomske veličine gospodarstva (povećanje vidljivo FADN kalkulatorom,... što podrazumijeva kupnju ili zemljišta ili životinja)?

Ukoliko u prijavnom obrascu Natječaja (Obrazac A, točka 23.) planirate projektom ostvariti ”Cilj B – Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata”, rast planirane ekonomske veličine gospodarstva mora biti vidljiv te se dostavlja izračun FADN kalkulatorom.

Ukoliko se uključe operativni troškovi za plaću novog zaposlenika, da li novi zaposlenik mora biti zaposlen od početka trajanja projekta ili se može zaposliti tijekom trajanja projekta (što se vidi u poslovnom planu)?

Ukoliko u operativnim troškovima planirate i plaću novog zaposlenika, novi zaposlenik mora biti zaposlen sukladno rokovima koje ste naveli u poslovnom planu.

Zaposlenje može započeti najranije potpisom Ugovora o provedbi projekta i traje najduže 3 godine od potpisa. Za to vrijeme su troškovi prihvatljivi i za njih se može tražiti povrat.

No, u Vašem poslovnom planu možete planirati novo zapošljavanje i u kasnijoj fazi provedbe projekta, ovisno o ostalim aktivnostima koje planirate i cilju koji želite ostvariti.

Kupnja fiskalne blagajne i programa spada u operativne troškove ili negdje drugdje ili je neprihvatljiv trošak?

Trošak nabave fiskalne blagajne i programa opravdana je aktivnost u operativnom poslovanju ovog Natječaja. Kod provedbe ove vrste aktivnosti, potrebno je voditi računa o organizacijskom obliku nositelja projekta i njegovoj obvezi i statusu fiskalizacije, koje je definiralo Ministarstvo financija.

Zanima me gdje se moram javiti za natjecaj koji je u tijeku i koji su sve papiri potrebni za prijavu?

Tekst Natječaja za provedbu tipa operacija 1.1.3. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, popratna dokumentacija i sve informacije vezane uz Natječaj nalaze se na web stranicama LAG-a Međimurski doli i bregi.

2015. godine predali smo projekt za mjeru 6.3 (Potpora malim polj. gospodarstvima) te dobili sredstva odnosno odobren nam je projekt, dio projekta smo odradili (kupnja polj. zemljišta za podizanje nasada) dok nam je drugi dio projekta (Korištenje obnovljivih izvora energije) - Solarno navodnjavanje još u fazi realizacije te je MOJE PITANJE DA LI SE MOŽEMO SADA JAVITI I NA OVAJ NATJEČAJ ILI NATJEČAJ IZ 2015. GODINE ISKLJUČUJE OVAJ NATJEČAJ KOJI STE NAM POSLALI?

Nositelju projekta za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa ruralnog razvoja RH može se dodijeliti javna potpora samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020., bilo po osnovi LAG Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1. Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava ili provedbe projekta u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem LAG Natječaja i obrnuto.