Lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija LAG je temeljni strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za svoje područje, a sukladno LEADER pristupu. Izrađena i usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a temelj je za budući rad i funkcioniranje LAG-a te nezaobilazna osnova za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora.

Kako bi se osiguralo partnerstvo što šireg kruga zainteresiranih institucija, poduzetnika, poljoprivrednih gospodarstava, udruga i pojedinaca, koji su upoznati s razvojnim problemima i potrebama područja LAG-a, u izradi LRS-a sudjeluju predstavnici sva tri sektora (javnog, gospodarskog i civilnog).

Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2023.-2027.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi za razdoblje 2023.-2027. izrađena je unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADRE (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. LAG je pokrenuo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2023.-2027. kojom su definirani okviri i uvjeti za razvoj područja u novom programskom razdoblju i financiranje projekata s područja LAG-a.

Strategija je intenzivno rađena u razdoblju od veljače 2022. do srpnja 2023. godine kada je održano ukupno dvadesetak radionica, sastanaka te konzultacija na kojima je sudjelovalo nešto više od 230 osoba predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora s cijelog područja LAG-a Međimurski doli i bregi kao i sa stručnim službama s ciljem što kvalitetnije pripreme razvojnog dokumenta LAG-a.

Dana 13. prosinca 2023. godine, na temelju izrađene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2023.-2027., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede. Temeljem Ugovora, za provedbu LRS 2023.-2027., LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u visini od 2.230.434,97 EUR.

Konačna verzija LRS za razdoblje 2023.-2027. usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a, 13. rujna 2023. godine.

5. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

Dana 26. travnja 2021. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojena je 5. Izmjena LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. i vezana 4. izmjena Plana provedbe LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

5. Izmjena LRS LAG-a provodi se zbog preraspodjele dodatnih sredstava po Podmjerama 19.1. »Pripremna pomoć«, 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, 19.3 »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i 19.4. »Tekući troškovi i animacija«, a temeljem dodijeljenih dodatnih sredstava iz prijelaznog razdoblja u iznosu 5.493.891,07 HRK.

4. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

Dana 21. rujna 2020. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojena je 4. Izmjena LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. i vezana 3. izmjena Plana provedbe LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

4. Izmjena i dopuna Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. se provodi zbog prenamjene sredstava po tipovima operacija, a temeljem dodijeljenih dodatnih sredstava za Podmjeru 19.2. za LAG Međimurski doli i bregi u iznosu od 1.848.550,00 HRK. Izmjene se odnose na povećanje alokacije za provedbu TO LRS 1.1.3 (sukladna 6.3.1) zbog izrazitog interesa potencijalnih prijavitelja i raspisa još jednog natječaja te brisanja TO 1.2.1. (sukladna 6.4.1.) sukladno manjku interesa potencijalnih prijavitelja.

3. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

17. prosinca 2019. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojene su 3. Izmjene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

Trećom Izmjenom LRS prošireno je LAG područje ulaskom Općine Vratišinec u sastav LAG-a.

2. Izmjene plana provedbe LRS sukladne su 3. Izmjenama LRS LAG-a. Izmjene Plana provedbe odnose se na Mjeru 19, podmjere 19.2, povećanje alokacija za provedbu TO LRS 1.1.3 (sukladna 6.3.1) zbog izrazitog interesa potencijalnih prijavitelja, te smanjenja u TO 1.2.1. (sukladna 6.4.1.) sukladno interesu potencijalnih prijavitelja. Radi uvećanja u pojedinim TO, provedeno je ukidanje nekih TOP-ova (iz bivše LRS: 2.1.3 (sukladna 8.5.2)). , također na podmjeru 19.3., povećanje alokacije za provedbu aktivnosti projekata suradnje ( TO 19.3.2.).

2. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

LAG_karta_2016

24. rujna 2018. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojene su 2. Izmjene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

Druga izmjena LRS provedena je u relevantnim poglavljima radi povećanja alokacija za provedbu TO LRS 1.1.3 (sukladna 6.3.1), TO 1.2.1 (sukladna 6.4.1) i TO 2.1.2 (sukladna 7.4.1) te smanjenja u TO 2.1.3 (sukladna 8.5.2). Radi uvećanja u pojedinim TO, provedeno je ukidanje nekih TOP-ova (iz bivše LRS: TO 1.1.1 (sukl. 4.1.1), TO 1.1.2 (sukl. 4.2.1), TO 2.1.1 (sukl. 7.2.2).

Promjene su nastale radi kašnjenja implementacijskog okvira za provedbu Mjere 19, podmjere 19.2 te promjena nacionalne regulative provedbe i primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, također, i temeljem konzultacija s lokalnim razvojnim dionicima područja LAG-a. Interesi i potrebe lokalnih razvojnih dionika promijenili su se, prvenstveno, nakon promjene nacionalne regulative i raspisivanja natječaja iz PRR na nacionalnoj razini te boljeg poznavanja provedbe PRR.

Druge izmjene su u potpunosti provedene u redefiniranju akcijskog i financijskog plana te ostalih elemenata uvjetovanih nacionalnim regulatornim okvirom kako za Mjeru 19, podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 tako i za tipove operacije sukladne odabranima s nacionalne razine. Provedene promjene utjecale su na postavljene indikatore u okviru ciljeva LRS tako da su izmjenom isti detaljno razrađeni i definirani.

Akcijski plan provedbe prilagođen je preostalom vremenu provedbe LRS te dobivenim sredstvima, sukladno čemu je prilagođen i financijski plan provedbe.

Dodaci LRS su usklađeni s promjenama LRS, uklonjeni su dosadašnji dodaci 5. i 6. jer su bili u suprotnosti s odredbama obvezne Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ali je struktura partnerstva u postupcima provedbe ažurirana i jasno razvidna.

Izmjena LRS je provedena kako bi se omogućila njezina pravilna i uspješna provedba.

1. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

LAG_karta_2016

20. veljače 2018. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojene su 1. Izmjene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

U veljači 2017. godine, na temelju izrađene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020., dobivena je konačna Odluka o odabiru LAG-a i sklopljen je Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede. Temeljem Ugovora, za provedbu LRS LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u visini od 10.170.580,14 HRK za provedbu Podmjera:

  • 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – 7.749.013,44 HRK
  • 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – 387.450,67 HRK
  • 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 – 2.034.116,03 HRK.

Sukladno dodijeljenim sredstvima, potrebno je bilo pristupiti izmjenama LRS te je održano niz aktivnosti na kojima su definirane izmjene razvojnih mjera i projekata vezanih uz njih.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

LAG_karta_2016

Lokalna razvojna strategija LAG-a 2014.-2020. izrađena je kao CLLD strategija u skladu s Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. LAG je pokrenuo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. kojom su definirani okviri i uvjeti za razvoj područja u novom programskom razdoblju i financiranje projekata s područja LAG-a koji budu usklađeni s LRS i Programom ruralnog razvoja. Osim provođenja Podmjere 19.2. koja podrazumijeva provođenje LRS kroz odabir projekata, LAG je definirao i okvir za provedbu Podmjere 19.3. odnosno projekata suradnje LAG-ova te Podmjere 19.4. koja uključuje tekuće troškove i animaciju LAG-a. Izrađivač LRS 2014.-2020. je Regionalna razvojna agencija Međimurja (REDEA) i tvrtka Bercon d.o.o. Strateško planiranje LRS teklo je kroz niz aktivnosti od druge polovice 2015. godine pa sve do lipnja 2016. godine kada je usvojena konačna verzija LRS 2014.-2020. U procesu izrade strategije organizirane su radionice, seminari, te sastanci i konzultacije sa svim dionicima razvoja te sa stručnim službama s ciljem što kvalitetnije pripreme razvojnog dokumenta LAG-a, a u pripremi je sudjelovalo preko stotinu osoba. Konačna verzija LRS 2014.-2020. usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a 29. lipnja 2016. godine.

Vizija LRS 2014.-2020.

LAG – poželjna sredina za život i rad – sredina sretnih ljudi, razvijenog poduzetništva i poljoprivrednih gospodarstava te prepoznatljive i gostoljubive turističke destinacije očuvane prirodne, kulturne i tradicijske baštine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2013.

Lag 2013.Lokalna razvojna strategija 2013. izrađena je u skladu s IPARD programom, Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija unutar ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa i postojećim razvojnim dokumentima.

Strategija je intenzivno rađena u razdoblju od siječnja do ožujka 2013. godine kada je održano ukupno sedam radionica na kojima je sudjelovalo 78 osoba, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Izrađivač LRS je bio konzorcij Bercon d.o.o. – Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) – Centar za eko-društveni razvoj (CEDRA).

28. ožujka 2013. Lokalna razvojna strategija je usvojena na Skupštini LAG-a Međimurski doli i bregi. 

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA

Baza projektnih ideja je također dio Lokalne razvojne strategije koja će se stalno nadopunjavati i ažurirati pa Vas molimo da i dalje dostavljate Vaše projektne ideje putem OBRASCA kako bi mogli uspješno pratiti i pomagati razvoj područja LAG-a Međimurski doli i bregi.

E-mail za dostavu: [email protected]

Dokumenti

LRS 3.0.

LRS 2.0.

LRS 2.0.