Leader

Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale

„Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva”

 

Što je to LEADER pristup?

LEADER  je inicijativa Europske unije koja se počela razvijati 90-ih godina.

LEADER pristup je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG).

Pristup se temelji na održivom ruralnom razvoju, koji uzima u obzir ekološke, društvene i gospodarske aspekte razvoja ruralnog područja.

On povezuje javni, gospodarski i civilni sektor koji imaju zajedničke ciljeve i prioritete, metodom mobilizacije i prijenosa ruralnog razvoja u njihove lokalne zajednice.

Područje, u ovom pristupu, podrazumijeva geografski homogenu cjelinu koja dijeli neka zajednička obilježja poput socijalne povezanosti, osjećaja zajedničkog identiteta, zajedničke povijesti, te zajedničkih potreba i očekivanja.

LEADER se razlikuje od ostalih politika ruralnog razvoja jer nam pokazuje KAKO djelovati, a ne ŠTO bi trebalo napraviti.

LEADER se temelji na sedam osnovnih načela koja služe kao putokaz lokalnom razvoju, uzimajući u obzir osobitosti ruralnog područja na kojem je osnovan i koje pokriva:

  • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba graditi planiranje budućnosti
  • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost – LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa, tj. LAG-ova
  • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup – međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja
  • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora
  • Suradnja – korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije