Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Četvrtak, 5. prosinca 2019. | Otvoreni natječaji

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A.izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja;
ILI
B.izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.
Za postrojenja za recikliranje dodjeljuju se potpore za ulaganje u recikliranje i ponovno uporabu otpada iz članka 9., a za postrojenja za proizvodnju OIE dodjeljuju se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 10. Programa dodjele državnih potpora.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
•najniži iznos 1.000.000,00 HRK
•najviši iznos 50.000.000,00 HRK.

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada te je detaljnije utvrđen u točki 1.6. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1.Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2.Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
a)izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje;
ili b) aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE
3.Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
4.Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
5.Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
6.Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. siječnja 2020. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Arhiva

Kategorije objava