Otvoreni javni poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ponedjeljak, 7. studenoga 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:
a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (u daljnjem tekstu: postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.
Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti odabranim prijaviteljima neće se smatrati državnom potporom u slučaju ispunjenja svih zahtjeva navedenih u 3.2. Procjena dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ovog poziva. Odabrani prijavitelji (i budući Korisnici) su obvezni pri podnošenju projektnog prijedloga te provedbi projekta ispuniti sve zahtjeve navedene u ovom pozivu vezane uz procjenu učinka dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije/UFEU) po ovom pozivu jer u slučaju neispunjenja svih zahtjeva dodijeljena bespovratna sredstva će se smatrati nezakonitom državnom potporom koja podliježe povratu dodijeljenih sredstava.
Predviđeno je poticati prije spomenute aktivnosti koje su ekonomski opravdane i održive, tj. izgrađena i/ili opremljena postrojenja mogu ostvariti pozitivnu ili nultu operativnu dobit tijekom ekonomskog trajanja ulaganja.


Ukupna raspoloživa sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 124.319.250,00 HRK/16.500.000,00 EUR.


Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 1.002.085,50 HRK / 133.000,00 EUR
 • najviši iznos 100.005.418,50 HRK / 13.273.000,00 EUR


Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prethodno navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava. Udio sufinanciranja za konkretan projekt izračunava se u Obrascu 5 – Pojednostavljenoj analizi troškova i koristi (poglavlje NPOO doprinos).

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.
Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacije), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
 • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Projektantski nadzor;
 • Stručni nadzor građenja;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
 • Aktivnosti upravljanja projektom.


Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Istaknuta slika: Alen Veseli_Lateralac

Arhiva

Kategorije objava