NATJEČAJ za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.

Srijeda, 9. ožujka 2022. | Otvoreni natječaji

 1. PREDMET NATJEČAJA
  Sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.
 2. CILJ NATJEČAJA
  Poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u
  poljoprivredi prouzročeni od divljači.
 3. IZNOS SREDSTAVA
  Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da
  je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava.
  Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.
 4. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
  4.1. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:
  Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.
  Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno
  sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno
  ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te
  druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Protiv
  prijavitelja i odgovorne osobe ne smije se voditi kazneni postupak niti smiju biti pravomoćno osuđeni
  za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br.
  26/15 i 37/21).
  Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.
  Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
  4.2. Isključenje prijavitelja:
  Prijava će se odbiti, a prijavitelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava u
  kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da
  se u razdoblju od podnošenja prijave pa do isteka pet godina od konačne isplate sredstava utvrdi:
  a) dostavljanje lažnih podataka pri dostavi prijave
  b) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.
  4.3. Uvjeti prihvatljivosti police:
  1.) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:
  a) je prijavitelj u polici osiguranja naveden kao osiguranik čije je jedno ili više lovišta osigurano
  policom osiguranja
  b) se pokriva samo rizik odgovornosti za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima
  c) prijavitelj sudjeluje s najmanje 30% u financiranju premije osiguranja
  d) je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave na ovaj Natječaj.
  2.) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
  3.) Opći uvjeti navedeni u ovoj podtočki u stavcima a) i b) moraju biti jasno navedeni u polici
  osiguranja.
  4.) Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta
  trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:
  a) broj police
  b) naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) društva za osiguranje
  c) naziv, adresa i OIB prijavitelja
  d) broj i naziv lovišta
  e) predmet osiguranja
  f) iznos premije osiguranja
  g) trajanje osiguranja
  h) datum zaključivanja police.
  5.) Odredbe Natječaja primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2022. i na police
  osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2021., a datum isteka osiguranja je u 2022. uz uvjet da je
  polica važeća u trenutku predaje prijave na natječaj.
  Prihvatljive su i višegodišnje police osiguranja, no prihvatljivi trošak premije osiguranja odnosi se
  samo za jednogodišnje osigurateljno razdoblje i to za 2022. godinu.
  4.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova:
  1.) Uvjeti prihvatljivosti troškova su:
  a) stvarnost nastanka kod prijavitelja
  b) dokazivost putem valjane police osiguranja
  c) nepostojanje dvostrukog financiranja.
  2.) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
 5. BROJ PRIJAVA PO PRIJAVITELJU
  Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više
  prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve
  dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.
 6. NAČIN PRIJAVE
  1.) Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani
  korištenjem računala i pisača, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim
  drugim traženim dokumentima. Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na
  hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
  2.) Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:
 • Obrazac za prijavu (izvornik)
 • Obrazac proračuna (izvornik)
 • Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)
 • Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o
  financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija
  od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • Polica osiguranja s općim uvjetima (izvornik ili preslika)
 • Potvrda društva za osiguranje u kojoj je jasno naveden iznos plaćene premije u kunama
  (izvornik). U potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama i pravna ili fizička osoba
  koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili fizička osoba koja u polici
  osiguranja nije navedena kao osiguranik onda je potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili
  drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi da je prijavitelj platio najmanje 30 %
  premije osiguranja prije podnošenja prijave.

3.) Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima
stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj stranica u prijavi kroz (/) redni broj te stranice. Prijava se
dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva
poljoprivrede na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
„Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim
usjevima u 2022. – ne otvarati“
Planinska 2a, 10000 Zagreb

NATJEČAJ JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2022.

Izvor: MP

Istaknuta slika: Petar Vuković

Arhiva

Kategorije objava