NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Četvrtak, 1. prosinca 2022. | Otvoreni natječaji

Predmet Javnog natječaja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: Natječaj). Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno
sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

1.Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i
vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija. Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome. Projekti za koje je previđeno sufinanciranje putem drugih poziva Fonda ili programa za dodjelu sredstava fondova Europske unije, nisu predmet ovog Natječaja.


Ciljevi i očekivani učinci
Ovaj Natječaj je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030. („Narodne novine“ broj 13/21), te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna
tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“. Natječajem se također osigurava provedba mjere TR-10 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razini“.

Korisnici sredstava
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

  • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela
    sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Sredstva Fonda
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).
Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do: 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Sukladno članku 150. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), dospjeli porezni dug koji ne prelazi iznos od 10 kuna neće se smatrati poreznim dugom u smislu uvjeta ovog Poziva. Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn)

Prihvatljivi i opravdani troškovi
Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa, odnosno u slučaju sklapanja ugovora o djelu za obavljene usluge datumom obračuna drugog dohotka. Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ. Za sve troškove iskazane u ponudi Fond utvrđuje opravdanost troškova, i to uvidom u dostavljenu dokumentaciju.

Način podnošenja ponude
Ponuda na Natječaj podnosi se na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom iz točke VII. Natječaja, u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVDu, isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 1. prosinca 2022. godine. Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine.
U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može izmijeniti ili dopuniti svoju ponudu. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda. U roku za dostavu ponuda na Natječaj ponuditelj može podnijeti jednu ponudu, pri čemu se ponuda može odnositi na jedno ili više područja definiranih točkom I. Poziva.

IZVOR: Fond za zaštitu okoliša/REDEA

Istaknuta slika: Fran_Bijelić_-_Općina_Nedelišće_pogled_iznad_mosta_za_Međimurje_i_na_Varaždinsko_jezero_sa_dronom

Arhiva

Kategorije objava