JAVNI POZIV za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini

Četvrtak, 19. listopada 2023. | Otvoreni natječaji

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini, župan Međimurske županije dana 3. travnja 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Poziv) je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županija) fizičkim osobama – građanima (u daljnjem tekstu: Prijavitelj) za sufinanciranje sljedećih mjera:

M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama

M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama

M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87%

M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2150)

M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%

M3.4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%

MJERA ZATVORENA 25. 9. 2023. GODINE

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od skupina mjera M3.

Detaljan opis mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova sadržan je u Prilogu 1. ovog Poziva – Tehnički uvjeti te je preuzet iz Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) KLASA: 310-34/22-03/7, URBROJ: 563-04-1/258-22-1 od dana 28. rujna 2022. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

2. CILJEVI I OČEKIVANI UČINCI

Cilj Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030., Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Nultim scenarijem za energetski sektor.

Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti izrađeno 50 energetskih certifikata i izvješća o energetskom pregledu ili glavnih elektrotehničkih projekata fotonaponskih elektrana za obiteljske kuće te ugrađeno 50 sustava koji koriste obnovljive izvore energije, a sve ovisno o interesu građana.

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti Prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• punoljetne su, fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća s prebivalištem na području Međimurske županije prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na Prijavitelja, nije obvezan za ostale suvlasnike;

• objekt za koji je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu ili glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane i/ili na kojem je ugrađen sustav obnovljivih izvora energije nalazi se na području Međimurske županije;

• posjeduju dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nad objektom;

• posjeduju odgovarajući pravomoćni akt kojim se dokazuje zakonitost objekta. Obiteljska kuća u smislu

Poziva je zgrada:

1. koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,

2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i

3. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: – ima najviše 3 (tri) stambene jedinice i – ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

4. IZNOS I INTENZITET POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva Županije po ovom Pozivu su 60.000,00 EUR (452.070,00 HRK) od čega 10.000 EUR (75.345,00 HRK) za mjere M1. i M2. te 50.000 EUR (376.725,00 HRK) za skupinu mjera M3., a osigurana su u Proračunu Županije za 2023. godinu na proračunskoj stavci Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacije, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) i to pojedinačno za mjere:

o M1. Sufinanciranje izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu za obiteljsku kuću – 200,00 EUR (1.506,90 HRK) ili

o M2. Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući – 200,00 EUR (1.506,90 HRK) .

i/ili

• M3. Sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to za mjeru:

o M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87% – 1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) ili

o M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP ≤ 2150)- 1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) ili

o M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70% – 1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) ili

o M3.4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% – 1.000,00 EUR (7.534,50 HRK).

5. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su troškovi izrade dokumentacije temeljem mjera M1. i M2. te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme temeljem skupine mjera M3., nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Vrijeme nastanka troška dokazuje se datumom izdavanja računa od strane ovlaštenog energetskog certifikatora/projektanta/izvođača radova te obavezno mora uključivati specifikaciju nastalih troškova, a u slučaju implementacije mjera M3. specifikacija nastalih troškova mora biti izrađena sukladno Tehničkim uvjetima raspisanim u Prilogu 1. ovog Poziva.

Nije prihvatljivo da Prijavitelj sam kupuje materijal ili opremu, a izvođač samo izvodi radove.

U slučaju implementacije mjera M3. ugrađeni sustav mora biti funkcijska cjelina i sastojati se od svih potrebnih tehničkih komponenti te mora ostati u vlasništvu Prijavitelja sredstava najmanje 2 godine, u protivnom je Prijavitelj sredstava dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji nisu već financirani iz drugih izvora javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske unije odnosno koji ne podliježu dvostrukom financiranju.

6. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac s kontrolnom listom za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (Prilog 2. Poziva) – obavezno za sve mjere;

2. Izjavu Prijavitelja i suvlasnika – pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane Prijavitelja; ukoliko postoji više suvlasnika objekta istu ovjeravaju svi suvlasnici obiteljske kuće koja je predmet prijave (Prilog 3. Poziva) – obavezno za sve mjere;

3. Obostrana preslika osobne iskaznice Prijavitelja i ostalih suvlasnika – obavezno za sve mjere;

4. Dokaz vlasništva – zemljišno knjižni izvadak (vlasnički list) za objekt u/na kojem će se provoditi mjera – obavezno za sve mjere;

5. Dokaz o legalnosti građevine – uporabna dozvola (ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji) za objekt u/na kojem su se provele mjere (ukoliko je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan tj. imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti) – obavezno za sve mjere;

5.1. Ukoliko se u dokumentima pod 4. i 5. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

6. Detaljne račune ovlaštenog energetskog certifikatora ili projektanta o izvršenim uslugama i/ili izvođača radova o izvršenim radovima s detaljnim popisom korištene opreme i radova u skladu s Tehničkim uvjetima Poziva – obavezno za sve mjere;

7. Dokaz o plaćanju (izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o izvršenoj uplati) na kojem se vidi da je račun plaćen za mjeru za koju se traže sredstva donacije – obavezno za sve mjere;

8. Presliku prve stranice energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu ovjerene potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M1.;

9. Preslika prve stranice glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane ovjerenog potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M2.;

10. Garanciju izvođača radova za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme) – obavezno za sve mjere M3.

10.1. Dodatno, u slučaju provedbe mjere M3.4. potrebno je priložiti Potvrdu za trajni pogon (izdaje HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec) – kod ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu;

11. Fotodokumentacija – stanja prije implementacija mjera i nakon implementacije – obavezno za sve mjere M3.; Ukoliko se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz legalnosti građevine ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji te zemljišno knjižni izvadak čestice kojom se dokazuje da je Prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

7. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju iz točke 6. Poziva, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Prijavitelja i s naznakom »ne otvaraj«, osobno u pisarnicu Međimurske županije (prizemlje, soba 1) ili poštom na adresu:

Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

uz naznaku: „Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području MŽ u 2023.“

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine. Vremenom zaprimanja smatra se: – kod prijava predanih osobno u Pisarnicu – datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici, – kod prijava poslanih poštom – datum i vrijeme navedeno na omotnici u kojoj je prijava poslana.

8. DODJELA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Pregled pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za realizaciju Poziva.

Prijavitelji (isti vlasnik ili suvlasnici) temeljem ovog poziva mogu podnijeti samo jednu prijavu.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu zaprimanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provjere obvezne dokumentacije te uvjeta Poziva, Povjerenstvo donosi Odluku o dodjeli sredstava te istu dostavlja Prijavitelju. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun Prijavitelja u roku definiranim Odlukom o dodjeli sredstava.

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Poziv sa svim prilozima (Tehnički uvjeti, Prijavni obrazac i kontrolna lista, Izjava Prijavitelja i suvlasnika) dostupni su na web stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim kontaktima:

1. Međimurska energetska agencija (MENEA) – www.menea.hr, tel. 040/395-559, e-mail: [email protected],

2. Međimurska županija – www.medjimurska-zupanija.hr, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam – tel. 040/374-238 ili 374-248, e-mail: [email protected].

Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine”, broj 42/18) te Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/).

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/2022), kroz cijeli dokument koristi se fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.

Izvor: Međimurska županija

Istaknuta slika: Nikola Tomašić

Arhiva

Kategorije objava