JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti

Srijeda, 17. ožujka 2021. | Novosti iz ruralnog razvoja

Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine” („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021.), Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2021. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, a u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje, Uredbi Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) i Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013.
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti PG koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju za tekuću godinu.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini. Najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 3. PODIZANJE I OBNOVA TRAJNIH NASADA

Potpora je namijenjena za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

MJERA 4. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE

Potpora se dodjeljuje za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče PG-u koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo sustav za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče. Prihvatljivi troškovi su materijal i elementi za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% dokumentiranih prihvatljivih troškova.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 40.000,00 kuna godišnje.

MJERA 5. NABAVA I ZADRŽAVANJE UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

Podmjera 5.1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, PG-a koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 700,00 kuna po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 kn godišnje.

Podmjera 5.2 Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica PG-a koja se bave kozarstvom – proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 1.000,00 kuna. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 700,00 kuna. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje tri godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 8.000,00 kuna godišnje.

MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Potpora se dodjeljuje PG za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta, radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.
Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta.
Potpora će se dodijeliti za kupljeno ili zamijenjeno zemljište čiji su vlasnički odnosi uređeni.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn godišnje.

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za građenje ili adaptaciju gospodarskih objekata i za opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda. Pod poljoprivrednim proizvodima podrazumijevaju se proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 (meso, mlijeko, voće, povrće, uljarice, žitarice, prirodni med i gljive).
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji objekata ili prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i troškovi za nabavu strojeva i opreme za preradu.
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Potpora će se dodjeljivati za objekte, odnosno prostore koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu i za koje je izdan odgovarajući dokument o pravu građenja ili adaptacije.
Iznos potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna godišnje.

MJERA 8. POTPORA ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za ulaganja povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna godišnje
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

Podmjera 8.1. Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika:
za uzgoj jednogodišnjeg, višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i objekata za uzgoj gljiva (oprema za staklenike, plastenike, tunele i objekte za uzgoj gljiva, oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu, oprema za dopunsko osvjetljenje i zasjenjivanje, oprema i uređaji za pripremu tla prije sjetve i sadnje i supstrata (miješanje supstrata, punjenje posuda supstratom i dr.), oprema i uređaji za sjetvu, sadnju i postavljanje/uklanjanje niskih tunela, malčfolija, agrotekstila te sustava navodnjavanja kapanjem, oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju tla i supstrata, oprema za berbu/žetvu u zaštićenim prostorima, oprema za pranje, etiketiranje, pakiranje lončanica, oprema za sterilizaciju, oprema i uređaji za pogone za grijanje, agregati za proizvodnju električne energije, kao i ostala oprema potrebna za opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj gljiva).
Minimalna površina prihvatljiva za potporu iznosi 0,05 ha za površine zaštićenih prostora.

Podmjera 8.2. Troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji gospodarskih zgrada, te usluge izrade projektne dokumentacije. Potpora će se dodjeljivati za izgradnju ili adaptaciju gospodarskih zgrada za koje je postoji dokaz o pravu građenja ili adaptaciju i koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu.

Podmjera 8.3. Troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje ( traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, oprema za sjetvu i sadnju, oprema za košnju, oprema za zaštitu bilja, oprema za žetvu i berbu, oprema za transport, atomizer, ostala nespomenuta oprema). Financirati će se troškovi kupnje nove ili rabljene mehanizacije i opreme kod ovlaštenog zastupnika ili distributera poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

MJERA 9. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Potpora se dodjeljuje za: pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na PG-u, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

MJERA 10. POTPORA ZA PROMOCIJU I PRODAJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama. Prednost imaju autohtoni proizvodi Međimurske županije.
Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu odobrava se za:

Podmjera 10.1. Organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi.
Organizatorima zajedničkog nastupa mogu se odobriti potpore u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore godišnje.
Pojedinačnim Korisnicima će se odobriti samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini. Odobrava se do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna godišnje.

Podmjera 10.2. Ulaganja u promotivne i marketinške aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade promotivnih materijala koji promoviraju PG i njihove proizvode, troškovi oglašavanja u medijima, troškovi web stranica.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje.

Podmjera 10.3. Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
Prihvatljivi troškovi su troškovi korištenja servisa Internet prodaje za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

Podmjera 10.4. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa table za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama na području Međimurske županije.
Potpora se odobrava u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po pojedinom korisniku.

MJERA 11. PROGRAMI KVALITETE, STVARANJE ROBNE MARKE I ZAŠTITA MEĐIMURSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanje tržišta vezani uz robnu marku, troškovi ulaska u sustav kvalitete i troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete, izrada specifikacija proizvoda, troškovi promidžbe i marketinških aktivnosti vezanih uz robnu marku.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 100% dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

2. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora iz ovog Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije, i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
b) obrti,
c) mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
d) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Jedan poduzetnik je pojam koji obuhvaća jedno poduzeće, te sva poduzeća koja su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

3. IZNOS POTPORA

Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kn godišnje. Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 100,00 kn bez PDV-a.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo ulaganje, osim ukoliko korisnik ne može tražiti njegov povratu skladu s važećom zakonskom legislativom.
Svi iznosi na računima moraju biti iskazani u kunama i glasiti na nositelja poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju da je iznos na računu iskazan u stranoj valuti kod obračuna visine potpore primjenjivati će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz 2021. godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u zahtjevu.
Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika potpore ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika potpore.
Ako je ukupan iznos iz pristiglih zahtjeva za dodjelu potpora koji udovoljavaju uvjetima iz ovog Javnog poziva veći od iznosa osiguranog u županijskom proračunu, potpora po korisniku dodjeljuje se do iskorištenja iznosa.
Na potpore za MJERU 1., MJERU 3., MJERU 4., MJERU 5., MJERU 6., MJERU 8. i MJERU 9., primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Na potpore za MJERU 7., MJERU 10. i MJERU 11. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, glava 00402 Odsjek za poljoprivredu, Program 1006 Poljoprivreda, aktivnost A100605 Program potpora u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kuna.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimati će se do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2021. godine, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, osim za:
– MJERU 3. – proljetna sadnja zaprima se do 30. lipnja 2021. godine, a za jesensku sadnju do 30. studenog 2021. godine
– MJERU 10. najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
– rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
– preslika žiro računa
– preslika osobne iskaznice
– izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
– izjavu o poreznom statusu
– preslika računa ili ugovora o kupoprodaji
– preslika dokaza o plaćanju
– druge dokumente koji su navedeni u obrascu zahtjeva
Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije ili se mogu preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni ili obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.
Upravni odjel zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati, te će Upravni odjel korisniku izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA _“ na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU
I TURIZAM
Odsjek za poljoprivredu
R. Boškovića 2,
40000 Čakovec

7. ZBRAJANJE POTPORA MALE

Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom javnom pozivu mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; odnosno bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu.

8. KONTROLA DODIJELJENE POTPORE

U cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, korisnik potpore dužan je omogućiti županiji kontrolu dobivene potpore u razdoblju do 3 godina od dana isplate potpore.
Kontrolu dodjele potpore provodi nadležni upravni odjel, a sastoji se u provjeri istinitosti podataka navedenih u zahtjevu za potporu te priložene dokumentacije uvidom u knjigovodstvene isprave, financijska izvješća i drugu poslovnu dokumentaciju. Također, kontrola obuhvaća pregled resursa na terenu za koje je korisnik ostvario potporu.
Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik će biti isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u naredne tri (3) godine.

9. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam na tel: 040/374-002, 040/374-231 ili na e-mail: [email protected]

10. OSTALE ODREDBE

Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore korisniku.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam pisanim će putem poslati pojedinačne obavijesti korisnicima potpore o ostvarivanju, odnosno ne ostvarivanju potpore, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Više pročitajte ovdje.

Arhiva

Kategorije objava