JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2023. godini

Ponedjeljak, 8. svibnja 2023. | Otvoreni natječaji

Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine” („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21., 1/22. i 5/23.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021., Izmjena i dopuna mišljenja: KLASA: 404-01/23-01/30 URBROJ:525-07/311-23-42 od 29. ožujka 2023.), objavljuje se:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2023. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, a u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje, Uredbi Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) i Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013.
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju za tekuću godinu.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 663,61 € / 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 3. PODIZANJE I OBNOVA TRAJNIH NASADA
Potpora je namijenjena za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala za voćne sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 1.990,81 € / 15.000,00 kn godišnje.

MJERA 4. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE
Potpora se dodjeljuje za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo sustav za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče. Prihvatljivi troškovi su materijal i elementi za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% dokumentiranih prihvatljivih troškova.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 5.308,91 € / 40.000,00 kn godišnje.

MJERA 5. NABAVA I ZADRŽAVANJE UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA
Podmjera 5.1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 92,91 € / 700,00 kn po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.990,84 € / 15.000,00 kn godišnje.
Podmjera 5.2 Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave kozarstvom – proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 132,72 € / 1.000,00 kn. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 92,91 € / 700 kn. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje tri godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.061,78 € / 8.000,00 kn godišnje.

MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju poljoprivrednog zemljišta, radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.
Iznos potpore je 265,45 € / 2.000,00 kn/ha za kupljeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 464,53 € / 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta.
Potpora će se dodijeliti za kupljeno zemljište čiji su vlasnički odnosi uređeni na način da ZK uložak glasi na podnositelja zahtjeva za dodjelom potpore ili je za iste pokrenut postupak uređenja.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 2.654,46 € / 20.000,00 kn godišnje.

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za građenje ili adaptaciju gospodarskih objekata i za opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda. Pod poljoprivrednim proizvodima podrazumijevaju se proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 (meso, mlijeko, voće, povrće, uljarice, žitarice, prirodni med i gljive).
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji objekata ili prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i troškovi za nabavu strojeva i opreme za pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu poljoprivrednih proizvoda.
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Potpora će se dodjeljivati za objekte, odnosno prostore koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu i za koje je izdan odgovarajući dokument o pravu građenja ili adaptacije.
Iznos potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 € / 20.000,00 kn godišnje.

MJERA 8. POTPORA ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU [ZATVORENO]
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za ulaganja povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 € / 20.000,00 kn godišnje.
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:
Podmjera 8.1. Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika za uzgoj jednogodišnjeg, višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i objekata za uzgoj gljiva (oprema za staklenike, plastenike, tunele i objekte za uzgoj gljiva, oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu, oprema za dopunsko osvjetljenje i zasjenjivanje, oprema i uređaji za pripremu tla prije sjetve i sadnje i supstrata (miješanje supstrata, punjenje posuda supstratom i dr.), oprema i uređaji za sjetvu, sadnju i postavljanje niskih tunela, malčfolija, agrotekstila te sustava navodnjavanja kapanjem, oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju tla i supstrata, oprema za berbu/žetvu u zaštićenim prostorima, oprema za pranje, etiketiranje, pakiranje lončanica, oprema za sterilizaciju, oprema i uređaji za pogone za grijanje, agregati za proizvodnju električne energije, kao i ostala oprema potrebna za opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj gljiva).
Minimalna površina prihvatljiva za potporu za nabavu novog plastenika iznosi 0,03 ha za površine zaštićenih prostora.
Podmjera 8.2. Troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji gospodarskih zgrada, te usluge izrade projektne dokumentacije. Potpora će se dodjeljivati za izgradnju ili adaptaciju gospodarskih zgrada za koje je postoji dokaz o pravu građenja ili adaptaciju i koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu.
Podmjera 8.3. Troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje (traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, oprema za sjetvu i sadnju, oprema za košnju, oprema za zaštitu bilja, oprema za žetvu i berbu, oprema za transport proizvoda ili inputa na gospodarstvu, atomizer …). Financirati će se troškovi kupnje nove ili rabljene mehanizacije i opreme kod ovlaštenog zastupnika ili distributera poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

MJERA 9. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA
Potpora se dodjeljuje za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Potpora se ne dodjeljuje za sustave redovitog obrazovanja.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 132,72 € / 1.000,00 kn godišnje.

MJERA 11. PROGRAMI KVALITETE, STVARANJE ROBNE MARKE I ZAŠTITA MEĐIMURSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, troškovi idejnog stvaranja i oblikovanja proizvoda, troškovi proizvodnog procesa, troškovi promidžbe i marketinških aktivnosti vezani uz robnu marku, troškovi ulaska u sustav kvalitete i troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete, izrada specifikacije proizvoda.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 90 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 € / 10.000,00 kn godišnje.

MJERA 13. POTPORA ZA NABAVU NACIONALNE STAKLENKE ZA MED
Potpora se dodjeljuje međimurskim pčelarima za nabavu nacionalne staklenke za med sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla. Pravo na korištenje nacionalne staklenke imaju primarni proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili koji su registrirani kao objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda i objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda za vlastite potrebe ili iz usluge za potrebe Pčelara, a odobreni su za stavljanje meda na tržište.
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave nacionalne staklenke za med od ovlaštenog distributera.
Iznos potpore iznosi do 25% od prihvatljivih troškova, odnosno max. 0,14 € / 1,05 kn po staklenci, a ukupno najviše do 531 EUR / 4.000,82 kn godišnje.

MJERA 14. POTPORA ZA UZGOJ I DRŽANJE MEĐIMURSKOG KONJA
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za troškove uzgoja i držanja konja pasmine Međimurski konj.
Potpora iznosu 300 € / 2.260,35 kn po grlu uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine, a najviše do 1.200,00 € / 9.041,40 kn godišnje.

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
a) samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
b) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
c) obrti,
d) mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
e) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Jedan poduzetnik je pojam koji obuhvaća jedno poduzeće, te sva poduzeća koja su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

3. IZNOS POTPORA
Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 9.290,60 € (70.000,00 kn) godišnje. Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 13,27 € (100,00 kn) bez PDV-a.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo ulaganje, osim ukoliko korisnik ne može tražiti njegov povratu skladu s važećom zakonskom legislativom.
Na potpore za MJERU 1., MJERU 3., MJERU 4., MJERU 5., MJERU 6., MJERU 8. MJERU 9. i MJERU 14., primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Na potpore za MJERU 7., MJERU 11. i MJERU 13. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, glava 00402 Odsjek za poljoprivredu, Program 1006 Poljoprivreda, aktivnost A100605 Program potpora u poljoprivredi.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimati će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2023. godine, osim za:
MJERU 3. – proljetna sadnja zaprima se do 30. lipnja 2023. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2023. godine

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
– rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
– preslika žiro računa
– preslika osobne iskaznice
– izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
– izjavu o poreznom statusu
– preslika računa ili ugovora o kupoprodaji
– preslika dokaza o izvršenom plaćanju
– druge dokumente koji su navedeni u obrascu zahtjeva
Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.
U slučaju da je poljoprivredno gospodarstvo podnijelo zahtjev za istu MJERU u 2022. godini, a nije bilo nikakvih promjena u osnovnim dokumentima, nije potrebno prilagati slijedeće dokumente:
– rješenje o upisu u traženi Upisnik
– presliku žiro računa
– presliku osobne iskaznice

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije. Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine mogu se preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr.
Ako je zahtjev za potporu podnesen na Javni poziv nepotpun ili ako je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja ili ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Upravni odjel može tijekom postupka administrativne kontrole u bilo kojem trenutku korisniku izdati zahtjev za dopunu ili obrazloženje zahtjeva. Korisniku se zahtjev za dopunu ili obrazloženje dostavlja pismenim putem ili putem elektronske pošte navedene u obrascu prijave samo jedanput. Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju pismenim putem ili putem elektronske pošte u roku naznačenom u zahtjevu za dopunom ili obrazloženjem od strane Upravnog odjela.
Upravni odjel zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika.
Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni ili obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati, te će Upravni odjel korisniku izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev s traženom dokumentacijom i naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA _“ dostavlja se na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Odsjek za poljoprivredu
R. Boškovića 2, 40000 Čakovec

ili osobno u kuverti u pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2 Čakovec.

7. ZBRAJANJE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom javnom pozivu mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; odnosno bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu.

8. ODLUKA O DODJELI POTPORE
Nakon administrativne kontrole zahtjeva župan, na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, donosi Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi s utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku potpore koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Programom i Javnim pozivom.
Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore korisniku.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam pisanim će putem poslati pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju prava na potporu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva, neposrednu ili posrednu, za troškove proizašle iz bilo koje aktivnosti glede sudjelovanja na Javnom pozivu.

9. PRIGOVORI
Korisnik može podnijeti prigovor na Obavijest o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpore županu Međimurske županije preko Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.
Korisnik može podnijeti prigovor zbog:
a) povrede postupovnih odredbi ovog natječaja
b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akta iz stavka 1. ovog članka na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec, uz naznaku: »Prigovor na potpore male vrijednosti u poljoprivredi“.
Odluka Župana po prigovorima je konačna.

10. OSTALE ODREDBE
Svi računi moraju glasiti na poljoprivredno gospodarstvo ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Računi i potvrde o plaćanju kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz 2023. godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u zahtjevu.
Neprihvatljivi su računi za robe i usluge dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima.
Neprihvatljivi su troškovi za sufinanciranje i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing.
Ponude i predračuni ne predstavljaju dokaz o kupnji robe.
Sve potvrde o plaćanju moraju glasiti na poljoprivredno gospodarstvo ili na nositelja obiteljskog gospodarstva, odnosno člana poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljiv dokaz o plaćanju su potvrde o izvršenoj transakciji i preslike uplatnice ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju. Za MJERU6, u slučaju da se radi o fizičkim osobama koje prodaju zemljište, prihvatljiv dokaz o plaćanju je i gotovinsko plaćanje, ako je tako definirano u Ugovoru o kupoprodaji.
Ugovori o kompenzaciji, cesiji i asignaciji nisu prihvatljiv dokaz o plaćanju.
Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika potpore ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika potpore.

11. KONTROLA DODIJELJENE POTPORE
U cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, korisnik potpore dužan je omogućiti županiji kontrolu dobivene potpore u razdoblju do 3 godine od dana isplate potpore.
Kontrolu dodjele potpore provodi nadležni upravni odjel, a sastoji se u provjeri istinitosti podataka navedenih u zahtjevu za potporu te priložene dokumentacije uvidom u knjigovodstvene isprave, financijska izvješća i drugu poslovnu dokumentaciju. Također, kontrola obuhvaća pregled resursa na terenu za koje je korisnik ostvario potporu.
Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik će biti isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u naredne tri (3) godine.

12. INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam na tel: 040/374-002, 040/374-231 ili na e-mail: [email protected]

Izvor: Međimurska županija

Istaknuta slika: LAG MDiB_OPG Lisjak Leo

Arhiva

Kategorije objava