JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

Četvrtak, 25. travnja 2019. | Novosti iz ruralnog razvoja

Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13. i 6/14.) i članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine” („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/17. i 12/17.) župan Međimurske županije objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2019. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
Potpora se dodjeljuje za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

MJERA 2. Podizanje i obnova trajnih nasada
Potpora je namijenjena za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova isplaćuje se u visini do 4,00 kn/kom.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

MJERA 3. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Potpora se dodjeljuje za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 20.000,00 kn/ha godišnje, a najviše do 60.000,00 kuna godišnje.

MJERA 4. Sudjelovanje na sajmovima i izložbama
Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda.
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama.
Organizatorima zajedničkog nastupa dodjeljuje se potpora u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna u kalendarskoj godini. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore u kalendarskoj godini.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora se dodjeljuje samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna. Ukoliko pojedinačni zahtjevi za isti događaj premašuju iznos od 10.000 kuna, dodijeljene potpore će se proporcionalno smanjiti.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim podnosiocima za samostalni nastup, ako isti mogu sudjelovati u zajednički organiziranom nastupu na istom događanju, za koji je organizatoru zajedničkog nastupa odobrena potpora od strane županije.

MJERA 5. Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda
Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Prihvatljivi troškovi su troškovi vezani uz istraživanje tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi certifikacije pozitivne prakse u poljoprivredi, troškovi promidžbe i troškovi marketinških aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 100% dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

MJERA 6. Ekološka poljoprivreda
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza
Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Županija će subvencionirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.
Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

3. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na programu 1006 Poljoprivreda aktivnost A100605 Program potpora poljoprivredi u ukupnom iznosu od 815.000,00 kuna.
Na potpore za MJERU 1., MJERU 2., MJERU 3., MJERU 6. i MJERU 7. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

Na potpore za MJERU 4. i MJERU 5. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno:
– za MJERU 1., MJERU 3., MJERU 5., MJERU 6. i MJERU 7. najkasnije do 30. studenog 2019. godine,
– za MJERU 2. – proljetna sadnja do 30. lipnja 2019. godine, a za jesensku sadnju do 30. studenog 2019. godine
– za MJERU 4. najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
– rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
– preslika žiro računa
– preslika osobne iskaznice
– izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
– izjavu o poreznom statusu
– preslika računa i dokaz o izvršenoj uplati – u obzir će se uzimati računi plaćeni od 01. prosinca 2018. godine, osim za MJERU 4. gdje su važeći računi od 16. prosinca 2018. godine
Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe
U slučaju da je poljoprivredno gospodarstvo podnijelo zahtjev za istu MJERU u 2018. godini, a nije bilo nikakvih promjena u traženim dokumentima, nije potrebno prilagati slijedeće dokumente:
– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
– preslika žiro računa
– preslika osobne iskaznice

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam Međimurske županije ili se mogu preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kn godišnje.
Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 100,00 kn bez PDV-a.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA _“ na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Odsjek za poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2,
40000 Čakovec

7. INFORMACIJE:
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec ili na tel: 040/374-002, 040/374-231; e-mail: [email protected]

8. OSTALE ODREDBE
Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA: 402-08/19-02/15
URBROJ: 2109/1-01-19-1
Čakovec, 27.03.2019.

ŽUPAN
Matija Posavec mag.ing.

PRILOZI:
Javni poziv (pdf)
Zahtjev za MJERU1
Zahtjev za MJERU2
Zahtjev za MJERU3
Zahtjev za MJERU4
Zahtjev za MJERU5
Zahtjev za MJERU6
Zahtjev za MJERU7
Izjava o poreznom statusu
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA1, MJERA2, MJERA3, MJERA6 i MJERA7
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA4 i MJERA5

Arhiva

Kategorije objava