JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2023. godini

Ponedjeljak, 20. veljače 2023. | Otvoreni natječaji

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2023. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i programa koji čine osnovnu djelatnost udruga, a u skladu sa svim strateškim smjernicama razvoja poljoprivrede i šumarstva i da su od osobitog interesa za razvoj Međimurske županije. Financiranje Programa/Projekta provoditi će se temeljem Pravilnika, te Uputa za prijavitelje.

2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za financiranje programa/projekata po ovom natječaju prihvatljive su udruge koje se bave poljoprivredom i šumarstvom i registrirane su temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) uz uvjet da:
– upisani su u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
– upisani su u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
– svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
– program/projekt ili druga aktivnost bude ocijenjen kao značajan sukladno uvjetima raspisanog natječaja;
– uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
– nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
– protiv kojih korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti,
– uredno predaju sve izvještaje Županiji i drugim nadležnim institucijama.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2023. godinu.
Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje i prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2023. godine.

3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA

Za financiranje programa /projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 26.544,56 eura (200.000,00 kuna).
Najniži iznos sredstava koji ce se dodjeljivati po ovom Javnom natječaju iznosi 265,45 eura (2.000,00 kuna), a najviši iznos traženih sredstava je 2.654,46 eura (20.000,00 kn), odnosno maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.

4. NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (prizemlje lijevo, soba 1), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Odsjek za poljoprivredu
Prijava na natječaj za financiranje programa/projekata udruga s područja poljoprivrede i šumarstva
R. Boškovića 2, 40000 Čakovec
s naznakom – NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom i elektroničkom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom ako je primjenjivo.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

5. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa/projekta
2. Ispunjen Obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjeni Obrazac za partnersku organizaciju, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo
5. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju poreznog duga
6. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (izdaje Općinski sud, a dostupno je i putem sustava e-Građani. Uvjerenjem se za tražitelja utvrđuje, posebno, je li: a) u tijeku istražni postupak, b) podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, c) izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor). Uvjerenje se treba dostaviti za: 1. osobu koja je ovlaštena za zastupanje udruge, 2. osobu koja će biti voditelj programa ne stariji od 3 mjeseca (izvornik)
7. Potvrdu FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2022. godinu
Dokumentacija iz točke 1. do 5. treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i ovjerena, ako je primjenjivo, i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 20.03.2023. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.

7. POSTUPAK PRIGOVORA

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.
Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.

8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Natječaj, a dostupne su, zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail: [email protected]. Dokumentaciju možete pregledati OVDJE.

Izvor: Međimurska županija

Istaknuta slika: Matija Cerovec-Sivica

Arhiva

Kategorije objava