JAVNI NATJEČAJ  za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2022. godini

Utorak, 2. kolovoza 2022. | Otvoreni natječaji

Župan Međimurske županije raspisao je Javni natječaj  za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2022. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja je podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i programa koji čine osnovnu djelatnost udruga, a u skladu sa svim strateškim smjernicama razvoja poljoprivrede i šumarstva  i da su od osobitog interesa za razvoj Međimurske županije.

Prihvatljivi prijavitelji:  udruge koje se bave poljoprivredom i šumarstvom i  registrirane su temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) uz uvjet da:

  • upisani su u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
  • upisani su u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
  • svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • program/projekt ili druga aktivnost bude ocijenjen kao značajan sukladno uvjetima raspisanog natječaja;
  • uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
  • protiv kojih korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti,
  • uredno predaju sve izvještaje Županiji i drugim nadležnim institucijama.

Najniži iznos sredstava koji će se dodjeljivati  2.000,00 kuna, a najviši iznos traženih sredstava je 20.000,00 kn, odnosno maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Rok za podnošenje prijavado 22.08.2022. godine

Način prijave:  Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem  dostavljaju  se putem pošte ili osobno u pisarnicu Međimurske županije.

Više informacija i sam natječaj  možete naći  ovdje.

Izvor: Međimurska županija

Istaknuta slika: Anja Kušar – Jegersek

Arhiva

Kategorije objava