CLLD

CLLD (COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT)

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora na lokalnoj razini u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u održivom razvoju.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Cilj CLLD-a je LEADER pristup učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).

Provedba u Republici Hrvatskoj
CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), a u kasnijoj fazi je predviđeno i uključivanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

8 načela CLLD-a
– Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja
– Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
– Lokalna javno-privatna partnerstva – provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG)
– Inovativan pristup lokalnom razvoju
– Integrirani i multisektorski pristup
– Umrežavanje
– Suradnja
– De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova)