Gornji Mihaljevec district

Načelnik: Goran Lovrec

Naselja: Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

Kontakti:

Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec

Telefon/Fax: 040/899-117

E-mail: [email protected]
[email protected]

Web: www.gornjimihaljevec.hr

Općina Gornji Mihaljevec nalazi se u zapadnom dijelu Međimurske Županije, graniči sa susjednim općinama Štrigova, Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, a na krajnjem zapadu, a u dužini od 5 km granica Općine poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Općina broji 1.917 stanovnika koji žive na 32,15 km².

Taj je prostor u gospodarskom smislu desetljećima bio orijentiran velikim dijelom na susjednu Sloveniju – od prometa robe, zaposlenja do obrazovanja. Prema ocjeni krajobraznih vrijednosti prostora Županije, područje gornjeg Međimurja ima karakter osobito vrijednog predjela, kojem pripada teritorij Općine Gornji Mihaljevec u cijelosti.

Brežuljkasti predio kojeg čine krajnji obronci Alpa, čine ovaj prostorno manji dio Županije posve različit od preostalog dijela – od krajobraznih i prirodnih obilježja do specifičnosti ljudskog djelovanja i tipologije naseljenosti.

Naselja općine većinom su nastala na križanjima šumskih putova ili na slobodnoj zemlji uz grofovske lugarnice. Predaja govori da je Gornji Mihaljevec svoje ime dobio po nekom lugaru Mihalju. Godine 1789. Gornji Mihaljevec zadobiva status župe, a dotadašnju drvenu kapelu zamjenjuje zidana crkva Svete Katarine. Od tada je Gornji Mihaljevec centar vjerskog, gospodarskog, upravnog i kulturnog života ovog kraja.

Članovi

DVD PRESEKA
Davor Miklin
Ekološka organizacija LIPA
Rudi Grula
OPG Luka Bahun
Luka Bahun