Sv. Juraj na Bregu

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU   

Općina Sveti Juraj na BreguOpćina Sveti Juraj na Bregu prema zemljopisnom obilježju pripada rubnom južnom i jugoistočnom dijelu Gornjeg Međimurja. Površina Općine iznosi 30,17 km², a u njoj živi 5.090 stanovnika. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u južnom i istočnom dijelu Općine, dok se prema sjeveru pružaju strmije padine.

Atraktivnost i pitoresknost krajobraza (razvedena konfiguracija terena), šumovitih predjela, atraktivne vizure (posebno one u smjeru juga) privlačan su element u odabiru prostora za stanovanje lokalnog pa i doseljenog stanovništva u ovo područje, što je i ujedno direktna posljedica konstantnog rasta broja stanovništva.

Sveti Juraj na Bregu jedna je od najgušće naseljenih općina u Međimurskoj županiji sa 164,3 st/km², a graniči sa još sedam međimurskih Općina. Ime je dobila po poznatom kršćanskom mučeniku Svetom Jurju koji je prikazan i na grbu Općine.

Naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg

Kontakti:

Pleškovec 29, 40311 Lopatinec

Tel: (040) 855 305

Fax: (040) 855 294

juo@svetijurajnabregu.hr

www.svetijurajnabregu.hr