Aktualni projekti

PODMJERE 19.2., 19.3. I 19.4. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

Temeljem konačne Odluke o odabiru LAG-a i sklapanjem ugovora s Ministarstvom poljoprivrede u veljači 2017. godine LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u visini od 10.170.580,14 kn za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.

PRR2

PODMJERA 19.2. PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE

LAG će raspisivati natječaje i vršiti odabir projekata, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a i Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. Detaljan hodogram provedbe i raspisivanja natječaja će se definirati posebnim aktima i Planom provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prvo raspisivanje natječaja od strane LAG-a očekuje se, ovisno o odlukama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tijekom 2017. godine.
Unutar tipa operacije 19.2.1. prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi i nositelji projekta, tj. svaki subjekt koji je podnio prijavu odabranom LAG-u za odabir projekta/operacije, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije i koji ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

PODMJERA 19.3. PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A

Podmjera 19.3. odnosi se na izradu i provedbu projekata suradnje LAG-ova koji su definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, temeljem raspisanih posebnih natječaja odstrane ministarstva.
U okviru Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a i tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a.
Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijanih ili transnacionalnih projekata suradnje.
Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se na troškove koji su izravno povezani s provedbom međuteritorijalnih ili transnacionalnih projekata suradnje i na onaj dio troškova iz ukupnih troškova projekta suradnje, koje sufinancira odabrani LAG i koji su navedeni u financijskom planu.

PODMJERA 19.4. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA

Podmjera 19.4. odnosi se na tekuće troškove i poslovanje, edukacije te animacijske i promotivne aktivnosti LAG-a za razdoblje 2016.-2023.

PROJEKT ECOOL-TOUR

Program suradnje Slovenija – Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te poticanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje. Uspješan regionalni i pogranični razvoj cilj je programa europske teritorijalne suradnje koji doprinose i integracijskom procesu unutar EU i izgradnji europskog identiteta.
Projekt ECooL-Tour je ukupno vrijedan 829.360,00 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivih troškova. LAG Međimurski doli i bregi uz ACT grupu je partner na projektu sa hrvatske strane, dok sa slovenske strane partneri su CAAP (Center alternativne in avtonomne produkcije, socjalno podjetje), dok je vodeći partner MOZAIK, društvo za socijalno vključenost.
Projekt će trajati 30 mjeseci (od 1.7.2017.), a u tom razdoblju će slovenski i hrvatski partneri provesti niz zajedničkih aktivnosti kojima će se u pograničnom području povezati postojeće inicijative na području održivog turizma i oblikovati model suradnje pri kreiranju ponude turističkih proizvoda područja, a koji uključuju prirodnu i kulturnu baštinu. Na temelju aktiviranja i valorizacije raspoloživih prirodnih i kulturnih vrijednosti ojačat će se ponuda održivog turizma, poticati poduzetnička aktivnost i gospodarska suradnju, poboljšati učinkovitost i aktivirati lokalno stanovništvo u očuvanju i održivom korištenju lokalnih resursa.

Interreg Slovenija - Hrvatska Vlada RH